Overslaan en naar de inhoud gaan

Sport veilig bij badmintonvereniging Van Zijderveld

Kernwaarden Van Zijderveld

 • Ons clublogo is rond en geeft ons familie/groepsgevoel aan, d.w.z. dat als je er eenmaal bij hoort wij jou niet laten vallen;
 • De geschakelde figuren in ons clublogo laten de ontwikkelingsfases zien van een beginnend sporter tot een geslaagd speler in onze sport badminton, maar vooral in het leven;
 • Ons clublogo heeft de kleur “marineblauw” omdat dit een bindende kleur is. Net als bij de marine zijn onze clubleden altijd kameraadschappelijk, staan zij voor elkaar klaar en nemen zij het voor elkaar op tijdens competitie en toernooien.

Sociaal veilig sporten

We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport.

Open cultuur

Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt.

Handelen

En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

omgangsvormen en gedragsregels

Gedragscode in de sport, ook voor jou ...

Badmintonvereniging Van Zijderveld draagt graag bij aan de preventieve werking die uitgaat van het bekendmaken van de ‘Gedragscodes begeleiders in de sport’ teneinde grensoverschrijdend gedrag en sexuele intimidate tegen te gaan.

Het is belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de vereniging op de hoogte is van deze gedragscodes. Het bestuur deelt onderstaande gedragscodes graag met de leden en vraagt van begeleiders (en andere vrijwilligers) deze te onderschrijven. Dat doet de vereniging door ze lid te laten worden van de vereniging en daarmee van de bond. Of de persoon in kwestie wordt gevraagd te tekenen voor vrijwillige onderwerping aan het tuchtrecht (V.O.T.). De gedragsregels vormen, samen met de omgangsregels een richtlijn (gedragscode) voor de omgang tussen sporters en begeleiders op onze vereniging.

Houd de sport gezond en vooral leuk

Hieronder staan de gedragscodes die sportbonden, NOC*NSF, Ministerie VWS en experts hebben opgesteld vanuit het programma Sport & Integriteit. Het doel: sport veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk te houden.

De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond en geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen de begeleider (bestuurder, scheidsrechter, trainers/coach) en sporter.

Omgangsregels

 • Is open: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit;
 • Toon respect:Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen;
 • Respecteert afspraken: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels;
 • Gaat netjes om met de omgeving: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken;
 • Blijft van anderen af: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan;
 • Houdt zich aan de regels: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan;
 • Tast niemand in zijn/haar waarde aan: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant;
 • Discrimineert niet: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken;
 • Is eerlijk en sportief: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record;
 • Meldt overtredingen van deze gedragscode: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.
  NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport;
 • Drinkt met mate na afloop van het sporten en drinkt niet wanneer je met de auto bent.

Omgangsregels

 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies: Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider;
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen: Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken;
 • Respecteert afspraken: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels;
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht: Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/ of beledigende opmerkingen;
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen: Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport;
 • Is voorzichtig: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent;
 • Drinkt geen alcohol tijdens het coachen van jeugdteams en maakt een afspraak met jeugdteams dat er geen alcohol wordt gedronken.

Gedragsregels

 • Zorgt voor een veilige omgeving: Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen;
 • Respecteert het privéleven van de sporter: Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.;
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet: Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd;
 • Tast niemand in zijn/haar waarde aan: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen, uitingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant;
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur;
 • Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport;
 • Ziet toe op naleving van regels en normen: Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen;

Omgangsregels

 • Is dienstbaar: Handel altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden, en of aangeslotenen;
 • Is open: Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen;
 • Is betrouwbaar: Houdt zich aan regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken;
 • Is zorgvuldig: Handel met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting;
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht: Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/ of beledigende opmerkingen;
 • Neemt (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus: Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen;
 • Spant zich in om in zee te gaan met integere partners: Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, e.a.;
 • Is zich bewust van de risico's van matchfixing en handelt voorzichtig: Zal niet wedden op de sport waar hij/zij bij betrokken is en verstrekt geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd aan bookmakers of anderen waarbij hij of zij betrokken is en de informatie niet openbaar is gemaakt;

Gedragsregels

 • Zorgt voor een veilige omgeving: Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren;
 • Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling: Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie. Bespreekt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doet opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven;
 • Zet zich in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders gebonden zijn aan de relevante regels: Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden, trainers en ouders gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen;
 • Ziet toe op naleving van regels en normen: Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen;

Omgangsregels

 • Is neutraal bij het leiden of jureren van wedstrijden en voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling;
 • Gaat respectvol om met alle betrokkenen;
 • Is open: Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen;
 • Organiseert een goede samenwerking met de andere arbitragefunctionarissen, die in de wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechters, lijnrechters, jurytafel, etc.);
 • Is dienstbaar: zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag;
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media;
 • Is collegiaal t.o.v. andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij een collega-scheidsrechter;
 • Is zich bewust van de risico's van matchfixing: Handelt voorzichtig en meldt eventuele signalen bij de sportbond.

Gedragsregels

 • Zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen;
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen van derden aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt hij dit aan het bestuur;
 • Ziet toe op naleving van regels en normen in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen;
Vertrouwenspersoon
Badminton Nederland

Bij Van Zijderveld is geen vertrouwenspersoon benoemd. Bij een melding of een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik, kan ieder individueel lid een beroep doen op de ondersteunings mogelijkheden die Badminton Nederland biedt.

De melding kan gericht worden aan meldpunt@badminton.nl. Dit adres wordt vertrouwelijk uitgelezen door de contactpersoon voor het meldpunt.

Meldplicht sexuele intimidatie
NOC*NSF - 5 april 2019

Het is moeilijk te verteren dat seksuele intimidatie en misbruik vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden. De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. Vaak hun hele leven lang. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen hebben daarom de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

Badminton Nederland onderstreept het belang van deze meldplicht en roept u op deze meldplicht breed bekend te maken binnen uw vereniging.

Bijgevoegde infographic geeft handvatten over het melden en hoe dat proces in zijn werk gaat.

Voor advies: Barbara Mura van Badminton Nederland